تجمع حامیان فلسطین در ایستگاه مترو در لندن

تجمع حامیان فلسطین در ایستگاه مترو در لندن
منبع خبر : iribnews.ir