آموزشهایی که به تولید و مهارت

آموزشهایی که به تولید  و مهارت
آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان بستر اصلی و زیر بنای اشتغال سبب شده تا چرخ زندگی برخی بانوان سربیشه ایی تند تر بچرخد.
منبع خبر : iribnews.ir