افزایش تدابیر امنیتی پایگاه بگرام ازسوی افغانستان

افزایش تدابیر امنیتی پایگاه بگرام ازسوی افغانستان
ارتش افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی، تدابیر امنیتی پایگاه نظامی بگرام را افزایش داد.
منبع خبر : yjc.news