اجرای مصوبه‌های شورای عالی در ابلاغ طرح تفصیلی هندیجان

اجرای مصوبه‌های شورای عالی در ابلاغ طرح تفصیلی هندیجان
فرماندار هندیجان از ابلاغ طرح تفصیلی شهری به شهرداری شهرستان از سوی استاندار خوزستان خبر داد.
منبع خبر : yjc.news