اتمام پروژه‌های نیمه تمام اولویت سفر‌های استانی است

اتمام پروژه‌های نیمه تمام اولویت سفر‌های استانی است
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سفر‌های استانی و ارتباط دولت با مردم افزایش پیدا می‌کند، گفت: در سفر‌های استانی اولویت با اتمام پروژه‌های نیمه تمام است.
منبع خبر : iribnews.ir