سپیدی کویر بشرویه

سپیدی کویر بشرویه
برداشت پنبه و سپیدی کویر بشرویه در آخرین ماه فصل خزان را ببینید.
منبع خبر : iribnews.ir