تشييع پیکر مادر شهیدان ابراهیمی ورکیانی نگين شرق تهران

تشييع پیکر مادر شهیدان ابراهیمی ورکیانی نگين شرق تهران
مرحومه عفت سلطانی همسر شهیدحسن ابراهیمی ورکیانی و مادر شهیدان مجید، وحید و حمید ابراهیمی ورکیانی به فرزندان شهيدش پيوست.
منبع خبر : iribnews.ir