آشکار شدن چند دستگی در اروپا

آشکار شدن چند دستگی در اروپا
با چرخش صربستان به سمت روسیه برای تامین گاز خود، قدرت روسیه در استفاده از حربه گاز طبیعی، آشکارتر شد.
منبع خبر : iribnews.ir