نفتی های آبادان با قدرت کافی بازی نکردند

نفتی های آبادان با قدرت کافی بازی نکردند
آقای پرکاس ضعف عملکردی در نیمه اول و با قدرت بازی نکردن بازیکنان را عامل باخت امشب صنعت نفت آبادان دانست.
منبع خبر : yjc.news