۲۰۲۰، سال وحشت برای پرواز بود

۲۰۲۰، سال وحشت برای پرواز بود
سال ۲۰۲۰ آنطور که نشریه فوکوس آلمان می‌گوید سال وحشت برای سفر‌های هوایی بود.
منبع خبر : iribnews.ir