روز ملی خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس
در تقویم ایرانی دهم اردیبهشت به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است.
منبع خبر : iribnews.ir